Stefan Kosiewski * Polnisches Kulturzentrum e.V. * Postfach 800 626 - 65906 Frankfurt
sobota, 05 maja 2007
Stefan Kosiewski, ur. w 1953 r. przyleciał 15.12.1982 r. do Frankfurtu nad Menem z Warszawy samolotem linii Lufthansa

26. 7. 1984 Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców chce pomóc ustalić, gdzie jest wniosek azylowy, który Stefan Kosiewski złożył w styczniu 1983 r., chociaż nie powinien go skůadań, gdyż przyleciał na lotnisko do Frankfurtu nad Menem  15. 12. 1982 r. jako Kontingent Flüchtling   (z paszportem upoważniająym "do jednokrotnego prekroczenia granicy PRL"  i adnotacją w wizie upoważniającej do wjazdu na teren Niemieckiej Republiki Federalnej: Ausl.G. § 22.  BMI  (MSW § 22 Ustawy o Cudzoziemcach który definiue pojęcie "Kontingent Flüchtling" (uciekinier zakontraktowany).  Złożenie wniosku azylowego zostało na nim wymuszone przez niemieckih urzędników, którzy nie chcieli wywiązać się z obietnic złożonych przez przedstawiciela Ambasady RFN przy węczaniu wizy, a dotyczących przyznania po przylocie: samodzielnego mieszkania, kursu języka niemieckiego i prawa do pracy.  O te podstawowe prawa przyazło więc latami walczyć, dla siebie oraz innych emigrantów z Solidarności, przy pomocy Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, adwokatów i  tłumaczy opłacanych z otrzymywanego w wysokości 34 DM miesięcznie socjalnego zasiłku kieszonkowego (20 sztuk papierosów kosztowało wtedy 4 DM).

http://emigrant.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?206292

03:30, kultur , Stefan Kosiewski
Link
piątek, 30 marca 2007
niedziela, 18 marca 2007
ujawniam nazwisko pracownika Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach: Zbigniew STUPAK

Zeznając na rozprawie sądowej 16 marca 1978 r. w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu zapytany o swój status zawodowy Zbigniew Stupak odpowiedział:

- Mój status jest trochę dziwny, bo jestem jednocześnie studentem i pracownikiem Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach

http://kurpie.blox.pl/2007/02/w-imieniu-Polskiej-Rzeczypospolitej-Ludowej-16.html

Stefan Kosiewski - Frankfurt nad Menem, 18 marca 2007 r.

Oświadczenie

Nie szukałem i nie szukam zemsty, jestem katolikiem.

Naczelnik Wydziału II Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Leszek Czajkowski pismem z 5 marca 2007 r. odmówił uznania mnie za osobę represjonowaną i przyznania mi uprawnień kombatanckich. 

Leszek  Czajkowski dopuścił się rzeczy niedopuszczalnych w państwie prawa, dlatego niniejszym wnioskuje się o odwołanie L.  Czajkowskiego ze stanowiska Naczelnika Wydziału II Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Uzasadnienie:

we wniosku z 10.01.2007, wysłanym 17.01.07 listem poleconym nr 7111 w Tomaszowie Mazowieckim napisałem wyraźnie, że w 1977 r. zostałem wyrzucony ze studiów na Uniwersytecie Sląskim za niezależną działalność opozycyjną w środowisku studenckim. W marcu zaś 1978 r. zostałem skazany przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu w wyniku represji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

1. L. Czajkowski nie odpowiedział na wniosek w terminie przewidzianym przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Nie poinformował zainteresowanej strony o zarejestrowaniu wniosku, nie podał numeru sprawy, nie poprosił o ewentualne uzupełnienie wniosku. Nie zgłosił żadnych zastrzeżeń w terminie przewidzianym przez KPA.

Dopiero po zapytaniu wysłanym przeze mnie przez internet w Thursday, February 22, 2007 9:16 AM do Pana Janusza Krupskiego, Kierownika Urzędu ds. Kombatanów i Osób Represjonowanych, opublikowanym w internecie i rozesłanym w Magazynie Europejskim  do ponad 12 000 czytelników,

L. Czajkowski odpowiedział pismem z 6.3.2007 r, w którym dostarczył szeregu dowodów złej woli, niekompetencji i braku przymiotów umysłu pozwalających na zajmowanie tak odpowiedzialnego stanowiska jak Naczelnik Wydziału w Urzędzie ds. osób represjonowanych przez żydokomunistyczny aparat terroru w czasach narzuconej urzędowo pogardy do Polaka, Człowieka i Obywatela w PRL.

2. Leszek Czajkowski pomówił pana Stefana Kosiewskiego o składanie wniosku " z tytułu prowadzenia działalności opozycyjnej w środowisku studenckim w latach 1977 - 1980" i w odpowiedzi na sformułowane przez samego siebie na piśmie pomówienie stwierdził, że "okoliczność ta nie stanowi represji".

Tymczasem we wniosku z 10.1.2007 r. mowa była wyraźnie i jednoznacznie o tym, że za działalność opozycyjną w latach siedemdziesiątych pan Stefan Kosiewski wielokrotnie karany był przez Kolegia do spraw Wykroczeń i skazany został w 1978 r. wyrokiem Sądu Rejonowego.   Na wniosku wskazane zostały strony internetowe, gdzie wcześniej opublikowane zostały dokumenty potwierdzające te przykre fakty w taki sam sposób jak na stronie internetowej Urzędu ds. osób represjonowanych zawieszane zostały wzory wniosków.

grzywna 21.12.1977

kliknij w dokument, żeby powiększyć

http://ipn.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?37280

Leszek Czajkowski nie zadał sobie trudu, żeby kliknąć w dokument i skopiować go do akt sprawy.

3. Leszek Czajkowski postawił zarzut braku "rekomendacji stowarzyszenia właściwego  dla określonego rodzaju działalności kombatanckiej lub represji". Zła wola i brak odpowiednich przymiotów umysłu nie pozwoliły Czajkowskiemu dostrzec, że oryginał wniosku opatrzony został pieczęcią stowarzyszenia Polnischer Schulverein "Oświata" in Frankfurt am Main e.V. oraz własnoręcznym podpisem pani Barbary Jędrzejczak upoważnionej statutowo do występowania na zewnątrz w imieniu stowarzyszenia, które jest polskim stowarzyszeniem wśród ponad milionowej rzeszy Polaków w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego w Kolonii.

Wyjaśnia się, że pośród Polonii w Niemczech nie ma żadnych ZBOWiD-ów, które miałyby zrzeszać kombatantów z UB, SB , ZOMO i ROMO oraz jednoczyć  ich z emigrantami politycznymi z Solidarności. Polskie Stowarzyszenie Szkolne "Oświata" działające od 15 lat we Frankfurcie nad Menem jest prawdopodobnie pierwszą polonijną organizacją w Niemczech, która jako właściwa dla miejsca przebywania wnioskodawcy i rodzaju represji udzieliła urzędowego (data, miejsce, podpis upoważnionej osoby i pieczęć na wniosku) potwierdzenia rekomendacji.

Pan Stefan Kosiewski był represjonowany, co jest rzeczą nie tylko w Czeladzi, Sosnowcu i w Katowicach (gdzie żył, studiował, działał, tworzył i pracował) powszechnie znaną i wielokrotnie publicznie dokumentowaną, posiada status pokrzywdzonego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. zaświadzony przez Instytut Pamięci Narodowej 29.05.2003 r.

4. Leszek Czajkowski poucza niewłaściwie i niestosownie w piśmie z 6.03.2007,  przysłanym do Niemiec listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, "że strona niezadowolona z decyzji może się zwrócić do Kieownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia". 

Leszek Czajkowski nie rozumie najwyraźniej tego, że Obywatel w Polsce i w każdym innym państwie Unii Europejskiej zawsze może się zwrócić do każdego urzędu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego sprawy.

Taka jest logika demokracji, a katolickie wychowanie zadeklarowane na początku niniejszego Oświadczenia nakazało - w interesie publicznym - wystąpienie o odwołanie Leszka Czajkowskiego z powierzonego mu wcześniej stanowiska. 

-  Chcemy budować IV RP, chcemy wyeliminować z naszego życia te mechanizmy, które de facto, nie dzięki przepisom, ale w praktyce w sposób niedobry, szkodliwy, patologiczny regulują nasze życie publiczne, gospodarcze, społeczne, godząc w polską demokrację, godząc w praworządność i interesy milionów Polaków. Godząc w polskie perspektywy, polską przeszłość - oświadczył dzisiaj w Warszawie 18 marca 2007 r.  premier Jarosław Kaczyński podczas Konwencji programowej PiS-u

Do złych mechanizmów w życiu narodów należy m.in. obsadzanie niewłaściwych ludzi na odpowiedzialnych stanowiskach.  Wnioskuję jak na wstępie,

- o odwołanie Leszka  Czajkowskiego ze stanowiska Naczelnika Wydziału II Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Stefan Kosiewski

Frankfurt nad Menem, 18.03.2007

Polnisches Kulturzentrum e.V., Vorsitzender/ Prezes Polskiego Ośrodka Kultury

ks. R. Mroziuk, S. Kosiewski, Konsul A. Kaczorowski

ks. R. Mroziuk, S. Kosiewski, Konsul A. Kaczorowski

http://ipn.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?326531

Katalog: Konsulat Generalny RP w Kolonii Pokaz slajdów
http://www.bloglines.com/blog/sowa?id=42
13:13, kultur , Stefan Kosiewski
Link
wtorek, 06 lutego 2007
w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 16 marca 1978 r.

 

04:57, kultur , Stefan Kosiewski
Link
środa, 24 stycznia 2007
Stefan Kosiewski, 24.1.2007: o aktualnym stanie nie załatwiania wniesionych przeze mnie w Polsce spraw

Stefan Kosiewski

Frankfurt nad Menem, 24.01.2007
 
Prezydent RP
Pan Prof. Lech Kaczyński
 
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
 
Szanowny Panie Prezydencie,
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN poinformowało dzisiaj (1.), że Fundacja Federalna "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość", ustanowiona do uregulowania sprawy wypłaty odszkodowań za pracę przymusową w III Rzeszy,  wypłaciła w ciągu blisko 7 lat swojej działalności,  siedmiu swoim organizacjom partnerskim w sumie 4,373 miliardów euro (2.).
 
13.09.1990 r. Ministerstwo Finansów RFN odpowiedziało odmownie  (3.) na zgłoszony przeze mnie 20.3.1990 r. wniosek z o wypłatę odszkodowania za niewolniczą pracę (4.) wykonywaną w III Rzeszy przez mojego Ojca, Władysława Kosiewskiego ur.  6.10.1926 r. w Pełtach na Kurpiach.
 
Z żądaniem wypłaty odszkodowania dla mojego Ojca wystąpiłem 6.3.1990 r. na długo przed tym (4.),  zanim rządy rozpoczęły rokowania w sprawie odszkodowań.  Niestety w Polsce kierowanie partnerską Fundacją oddano w niewłaściwe ręce, doszło do nagannych zachowań: dwóch kolejnych prezesów Fundacji, zamiast troszczyć się o zadośćuczynienie dla Ofiar, wypłaciło do swoich własnych, prywatnych kieszeni nieuzasadnione premie.
 
Nie wiem, czy wspomniane osoby pociągnięte zostały już do odpowiedzialności? Czy zwróciły do kasy Fundacji pieniądze, których zabrakło na odszkodowanie  dla mojego Ojca? Wiem, że w oddziałach Fundacji w Czeladzi i w Sosnowcu rozmawiali ze mną urzędnicy o manierach, które Ojciec mój poznał po 1945 roku podczas przesłuchań na UB i podczas rozprawy sądowej w Ostrołęce, a ja poznałem podczas przesłuchań na SB i podczas rozprawy sądowej w 1978 r. w Sosnowcu.
 
Obecnie Przewodnicząca Komisji Odwoławczej Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie kłamie w nieprzyzwoity sposób (5.), że nie wpłynął do Fundacji wniosek mojego ojca. Zaprzecza temu chociażby upowszechnione w internecie pismo Dyrektora Poczty Polskiej w Sosnowcu, z dnia 5.09.2000 r.   które dowodzi czego innego,  a mianowicie że korespondencja została wręczona adresatowi (Fundacja P-NP)  (5.) w dniu 16.08.2000 r.
 
 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pozwala sobie natomiast na kpiny z Ofiar: w piśmie z 13 grudnia 2006 r. pomija zupełnie milczeniem sprawę wniesioną przez syna polskiego niewolnika, zaś w drugiej poruszonej przeze mnie sprawie przeinacza fakty, by oświadczyć bez ceregieli: "ewentualna dalsza korespondencja z Pana strony w przedstawionej sprawie zostanie złożona do akt bez udzielenia odpowiedzi".
 
Tymczasem chodzi o moje pozostawanie w czasie stanu wojennego  w stosunku pracy z Zarządem Regionu Sląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność a tym samym - zgodnie z Dekretem o stanie wojennym -  "do dyspozycji wojskowego Komisarza", który z tego tytułu winien wypłacać moje wynagrodzenie, a dokonał tego jedynie za miesiąc grudzień 1981 r. Fakt ten w połączeniu z innymi represjami, ze strony Milicji i Służby Bezpieczeństwa oraz przysłanym na piśmie wezwaniem na przesłuchanie do Prokuratury w Katowicach spowodowały, że zostałem zakwalifikowany przez władze niemieckie jako tzw. Kontingent Flüchtling do przejęcia na teren RFN, a po przyjeździe do Niemiec otrzymałem azyl polityczny.
 
Nie domagam się przyznania za darmo mojej rodzinie udziałów w Banku Sląskim  sprywatyzowanym przez komunistów, nie chcę dla siebie żadnych korzyści. Chcę tylko wyrównia w Ojczyźnie rachunku krzywd.:
 
wdowie moim ojcu, Stefanii Kosiewskiej, ur. 5.7.1924 r. w Kijach i żyjącej jeszcze w Czeladzi łączniczce Armii Krajowej, siostrze oficera AK, Jana Kobusa ps. "Szwejk", więźnia  Nr.104701 Konzentrationslager Stutthoff  (7.) należy oddać sprawiedliwość,  dopóki jeszcze Stefania Kosiewska żyje.
 
Dobra rada, żeby prawa i sprawiedliwości  doszukiwać się w Polsce za pośrednictwem BRO wyszła z Kancelari Prezydenta RP,
 
                Sent: Monday, October 31, 2005 8:48 AM
                Subject: Re: KANCELARIA PREZYDENTA RP
                http://rpo.blox.pl
 
dlatego pozwalam sobie poinformować Pana Prezydenta o aktualnym stanie nie załatwiania wniesionych przeze mnie w Polsce wspomnianych powyżej spraw wnosząc o pomoc Kancelarii Prezydenta przy ich załatwieniu.
 
Z wyrazami należnego Szacunku.
 
Stefan Kosiewski
http://sowa.beeplog.de/17379_255490.htm

1.

Auswärtiges Amt, 24.01.2007

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/WillkommeninD/D-Informationen/Nachrichten/070124-1.html
2.
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
http://www.stiftung-evz.de/content/blogcategory/2/6/
3.
Bundesanstalt für Arbeit an Herrn Stefan Kosiewski, 20.3.1990
4.
 Der Bundsminister der Finanzen an Herrn Stefan Kosiewski, 13.09.1990
W Niemczech zadecydowano, że po 30.06.2006 wygasa prawo do ubiegania się o wypłatę odszkodowania. Prawo i zasady ustanowione w Niemczech nie
5.
KŁAMIE Komisja Odwoławcza Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie", jak dowodzi zał. dokument Poczty Polskiej z 5.09.2000 r.
6.
13.12.2006 r. w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego - kpiny z ofiar
7.
Nr.104701 - Stutthof, Konzentrazionslager - Jan Kobus, politisch
 
Stiftungvorstand
Dr. Michael Jansen  irmscher@stiftung-evz.de  +49-(0)30-259297-30  +49-(0)30-259297-39 
Günter Saathoff  
krause@stiftung-evz.de  +49-(0)30-259297-23  +49-(0)30-259297-40 
 Dr. Martin Salm  
bertele@zukunftsfonds.de  +49-(0)30-259297-80  +49-(0)30-259
 
19:50, kultur , Stefan Kosiewski
Link
| < Marzec 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
PRZYJACIELE - FREUNDE
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
www.flickr.com
stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset
Image Hosted by ImageShack.us Add me to your address book
Google Groups – wersja beta
Zapisz się do magazyn europejski
E-mail:
Odwiedź tę grupę

Grab this swicki from eurekster.com